POKL - Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Grudzień 2010 15:02
Instytucja Wdrażająca informuje, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, które obowiązuje od 21 grudnia 2010 i zastępuje  obecnie obowiązujący program pomocowy z dnia 6 maja 2008 r, wprowadza w rozdziale 1 § 2 ust. 8 definicję pracownika wg której należy rozumieć:
a)    pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94, z późn. zmianami,
b)    właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
c)    wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Biorąc pod uwagę powyższe i zapisy rozdz. 10 Przepisy przejściowe i końcowe par. 40 ust.1 i 2 w/w Rozporządzenia, oznacza to, że w projektach objętych pomocą publiczną, w których umowy wewnątrzprojektowe na udzielenie pomocy publicznej na szkolenia zawierane  od 21 grudnia 2010r.  mogą dotyczyć tylko pracowników zgodnie z powyższą definicją bez możliwości szkolenia pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.
Powyższe uwarunkowania należy uwzględnić w procesie rekrutacji do projektu i przy podpisywaniu nowych umów na udzielenie PP.
Należy zwrócić uwagę, że Rozporządzenie jest aktem prawym wyższego rzędu i jest ono obowiązujące nie zależnie od zapisów w zaakceptowanych Wnioskach o dofinansowanie i Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad