POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10

Drukuj
Email
Środa, 29 Grudzień 2010 09:29
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL zatwierdzona Uchwałą nr 123/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, przypisanego do Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  1 244 660,00 PLN.
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad