POKL - Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Zawieszeniu naboru wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 04 Marzec 2011 15:44
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informuje, że dnia 04.03.2011 r. podjął decyzję o zawieszeniu naboru wniosków na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.


Uzasadnienie:

W dniu 1 marca 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało m.in. do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokumenty do konsultacji, dotyczące metodyki pomiaru efektu zatrudnieniowego w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.
Mając na uwadze fakt, iż w/w dokument może mieć istotne znaczenie i może wpłynąć na treść sporządzanych wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zawiesza z dniem 7 marca 2011 roku nabór wniosków systemowych składanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. You can buy Levitra Super Force profitably on our web-site; we offer the medications only of the highest quality and at reasonable prices.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad