POKL - Doprecyzowanie kryterium dostępu i strategicznego w konkursie nr I/8.1.1/E/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Doprecyzowanie kryterium dostępu i strategicznego w konkursie nr I/8.1.1/E/11

Doprecyzowanie kryterium dostępu i strategicznego w konkursie nr I/8.1.1/E/11

Drukuj
Email
Piątek, 04 Marzec 2011 16:33
Instytucja Organizująca Konkurs doprecyzowała kryterium dostępu i strategiczne w konkursie nr I/8.1.1/E/11

Instytucja Organizująca Konkurs precyzuje rozumienie kryterium dostępu, mówiącego iż:

●      „projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu:

-      planowanie i zarządzanie dużą imprezą sportową, albo

-      sponsoring imprez sportowych, albo

-      komunikacja i PR w organizacji imprez sportowych, albo

-      zarządzanie wolontariuszami podczas imprez sportowych, albo

-      zarządzanie w sporcie, albo

-      marketing sportowy, albo

-      pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla organizacji sportowych,

oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej,

Uzasadnienie kryterium – Euro 2012 będzie dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań do Euro 2012 powinno zostać wykorzystane na rzecz wzmacniania dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Ponadto wykorzystanie doświadczeń z organizacji Euro 2012 pozwoli na podniesienie kompetencji kadr zarządzających organizacjami sportowymi, co przyczyni się do profesjonalizacji sportu oraz zwiększenie jego udziału w rozwoju gospodarki Dolnego Śląska.

●  spełnienie założeń kryterium instytucja organizująca konkurs weryfikuje w oparciu o pkt. 3.1, 3.2 oraz 3.3 wniosku o dofinansowanie projektu.”

IOK wyjaśnia, iż zakresy szkoleń można łączyć ze sobą/bądź wybrać tylko jeden z przedstawionych w kryterium zakresów. Należy jednak pamiętać, aby wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb planowanej grupy docelowej projektu.

Instytucja Organizująca Konkurs precyzuje rozumienie kryterium strategicznego mówiącego iż:

„W przypadku konkursu nr: I/8.1.1/E/11 stosowane będzie następujące kryterium strategiczne:

–     premiowane będą projekty, w których Projektodawca lub Partner projektu posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE dla w/w grupy docelowej;

Uzasadnienie kryterium – konkurs kierowany jest do projektodawców doświadczonych
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, znających specyfikę zakładanej grupy docelowej, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozlicznie finansowe wdrażanych projektów. Założenie to jest istotne ze względu na konieczność efektywnego wykorzystania czasu pozostałego do przygotowania Euro 2012 jako potencjału rozwoju dolnośląskiego środowiska sportowego.

Waga punktowa kryterium wynosi 20 punktów. Instytucja organizująca konkurs uważa kryterium za spełnione jeśli wnioskodawca w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że Projektodawca lub Partner projektu posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE dla w/w grupy docelowej, wskazanej w projekcie w punkcie 3.2 wniosku. Wnioskodawca wykazuje w pkt. 3.6 m.in.: nazwę projektu, okres realizacji projektu, wartość projektu, liczbę osób objętych wsparciem, określenie grupy docelowej, rodzaj działania
(np. szkolenie), osiągnięte rezultaty, źródło finansowania projektu”.

IOK wyjaśnia, iż spełnienie kryterium należy traktować w kontekście realizacji projektów, których uczestnikami była w/w grupa docelowa,   a projekt skierowany jest na wsparcie dla osób.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad