POKL - Komunikat o wyłączeniu stosowania fragmentu Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2011 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat o wyłączeniu stosowania fragmentu Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2011 r.

Komunikat o wyłączeniu stosowania fragmentu Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2011 r.

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 09:46
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki informuje, że w związku z wejściem w życie 27 kwietnia 2011 r. aktualizacji "Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r." z dnia 12 kwietnia 2011 r. (dalej: Wytyczne) zapis "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (dalej: Zasady)* dotyczący możliwości skierowania skargi do sądu administracyjnego w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia nie powinien być stosowany.

Z Wytycznych, usunięto proponowany pierwotnie zapis odnoszący się do ww. kwestii w związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego** (NSA), dokonanym w oparciu o interpretację zapisów art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712) wskazującym, iż w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia skarga nie jest niedopuszczalna. Tym samym stosowanie ww. fragmentu Zasad powodowałaby ryzyko podejmowania przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki dodatkowych czynności w ramach procedury odwoławczej na poziomie sądowym, które wobec orzecznictwa NSA będą bezskuteczne.

Instytucje organizujące konkursy zostały zawiadomione przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki o konieczności wyłączenia stosowania ww. fragmentu Zasad w konkursach ogłoszonych po dacie publikacji niniejszego komunikatu oraz o wprowadzeniu stosownych zmian do tekstu dokumentu przy jego najbliższej aktualizacji.

Jednocześnie, Wnioskodawcy, których instytucje organizujące konkurs lub rozpatrujące środki odwoławcze poinformowały zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Zasad o możliwości  wniesienia skargi w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia, powinni mieć na uwadze powyższy komentarz dotyczący orzecznictwa NSA w opisywanej kwestii.  

* części 6.16 Procedura odwoławcza, podtytuł „Etap sądowy procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego”, strona 73,

** Wyrok - sygn. II GSK 106/11.

  Oxymetholone TabletsThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad