POKL - Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 15:14
Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, że dla konkursu nr II/8.1.1/A/11 zostały określone następujące wymogi co do spełnienia kryterium dostępu „Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu”
co zostało wskazane w pkt 6.2.2  Dokumentacji konkursowej. W punkcie tym oprócz wymogu obowiązującego w dotychczas ogłoszonych Dokumentacjach konkursowych: ”Instytucja organizująca konkurs uznaje kryterium za spełnione, jeśli beneficjent wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu, bądź zadeklaruje założenie biura projektu na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu” został dodany wymóg: „Instytucja organizująca konkurs wymaga, aby wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie projektu (w pkt. 3.7), iż zapewni uczestnikom i potencjalnym uczestnikom projektu możliwość przyjścia do biura projektu/siedziby beneficjenta w określonych dniach i godzinach w celu uzyskania informacji o wsparciu oferowanym w ramach projektu, zwłaszcza w okresie rekrutacji do projektu”.

Spełnienie założeń kryterium instytucja organizująca konkurs weryfikuje w oparciu o pkt. 2.5 lub 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu.

Konieczność wskazywania ww. zapisów w pkt 3.7 dotyczy zarówno wnioskodawców nieposiadających jednostki organizacyjnej na terenie województwa dolnośląskiego jak i wnioskodawców, którzy taką posiadają.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad