POKL - Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Komunikat IOK dotyczący kryterium dostępu w konkursie nr II/8.1.1/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 15:14
Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, że dla konkursu nr II/8.1.1/A/11 zostały określone następujące wymogi co do spełnienia kryterium dostępu „Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu”
co zostało wskazane w pkt 6.2.2  Dokumentacji konkursowej. W punkcie tym oprócz wymogu obowiązującego w dotychczas ogłoszonych Dokumentacjach konkursowych: ”Instytucja organizująca konkurs uznaje kryterium za spełnione, jeśli beneficjent wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu, bądź zadeklaruje założenie biura projektu na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu” został dodany wymóg: „Instytucja organizująca konkurs wymaga, aby wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie projektu (w pkt. 3.7), iż zapewni uczestnikom i potencjalnym uczestnikom projektu możliwość przyjścia do biura projektu/siedziby beneficjenta w określonych dniach i godzinach w celu uzyskania informacji o wsparciu oferowanym w ramach projektu, zwłaszcza w okresie rekrutacji do projektu”.

Spełnienie założeń kryterium instytucja organizująca konkurs weryfikuje w oparciu o pkt. 2.5 lub 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu.

Konieczność wskazywania ww. zapisów w pkt 3.7 dotyczy zarówno wnioskodawców nieposiadających jednostki organizacyjnej na terenie województwa dolnośląskiego jak i wnioskodawców, którzy taką posiadają.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad