POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11

Drukuj
Email
Środa, 01 Czerwiec 2011 14:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 zatwierdzonej Uchwałą nr 726/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

24 wnioski otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 34 415 036,72 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 7 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11”.
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad