POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamkniety nr II/7.2.1/C/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamkniety nr II/7.2.1/C/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamkniety nr II/7.2.1/C/11

Drukuj
Email
Środa, 15 Czerwiec 2011 14:02
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/C/11, zatwierdzona Uchwałą nr 806/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  II/7.2.1/C/11  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/C/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 5 000 000,00 PLN.
W wyniku oceny 5 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 9 781 021,00 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 2 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/C/11”.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad