POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Czerwiec 2011 11:19
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 – procedura odwoławcza, zatwierdzona Uchwałą nr 805/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  I/7.2.1/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na liście rankingowej jest rekomendowany do dofinansowania, ale nie przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawiających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad