POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Czerwiec 2011 11:19
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11 – procedura odwoławcza, zatwierdzona Uchwałą nr 805/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego  I/7.2.1/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na liście rankingowej jest rekomendowany do dofinansowania, ale nie przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawiających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
  Cost Of AnavarThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad