Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/11, Runda II

Drukuj
Środa, 29 Czerwiec 2011 13:38
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/11, Runda II zatwierdzona Uchwałą nr 885/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/11, Runda II w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  SSLTimeout.