POKL - Konsultacje definicji ekonomii społecznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje definicji ekonomii społecznej

Konsultacje definicji ekonomii społecznej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 08 Sierpień 2011 14:38
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) pragnie zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest próba zdefiniowania pojęcia ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna - zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów niepublicznych oraz CISów, KISów, ZAZów, WTZów, ukierunkowana na realizację celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych, chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienione.

Powyższe działania są elementem prac nad przygotowaniem Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Jego opracowanie stanowi działanie projektowe w ramach Priorytetu VII PO KL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3.
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia w regionie z 23 maja 2011 r. prace nad tworzeniem dokumentu zostały poprzedzone utworzeniem specjalnego zespołu ds. ekonomii społecznej, który składa się z przedstawicieli władz województwa, podmiotów reprezentujących sektor ES lub tworzących infrastrukturę wsparcia ES, a także przedstawicieli powiatowych i gminnych samorządów. Proponowana definicja ekonomii społecznej została wypracowana właśnie w ramach niniejszego zespołu.
Z uwagi na fakt, iż poszczególne elementy Planu (wskazana definicja w przedmiotowym dokumencie odgrywa kluczowe znaczenie) powinny zostać poddane publicznej ocenie, instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) pragnie skierować jej treść pod konsultację.

Państwa uwagi, zastrzeżenia i propozycję proszę nadsyłać w terminie do 24 sierpnia br. na adres witold.galuszka@dwup.pl. wyłącznie na załączonym formularzu uwag - pobierz plik

 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad