POKL - KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2012 ROK

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2012 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2012 ROK

Drukuj
Email
Środa, 28 Wrzesień 2011 08:51
Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie przekazać do konsultacji społecznych drugą wersję projektów Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim. Dokumenty uwzględniają propozycje zgłaszane podczas pierwszych konsultacji, mających miejsce na przełomie czerwca i lipca br., jak również uwagi Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Komisji Europejskiej. Prezentowane projekty dokumentów uwzględniają ponadto nowe formy wsparcia planowane do wprowadzenia znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (SzOP PO KL).
Ze względu jednak na fakt, iż dokument ten jest na etapie konsultacji, należy mieć na uwadze, iż ostateczny kształt Planów działania może ulec kolejnym modyfikacjom (odpowiednio do zmian w ramach SzOP).
Tutejsza IP oczekuje na sugestie i propozycje dotyczące dotychczasowych zapisów Planów działania na rok 2012, które Państwa zdaniem wymagałyby zmiany. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących załączonych dokumentów drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 11 października 2011 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych* do Planów działania na rok 2012 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

 * szczegółowe kryteria wyboru projektów:
Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII – projekt - pobierz plik
Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX – projekt - pobierz plik
Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad