POKL - Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 23 Grudzień 2011 10:29
Informujemy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Decyzja to zamyka trwający od początku 2011 roku proces modyfikacji Programu przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).

W ramach prowadzonego przeglądu zostało wprowadzonych szereg zmian, które pozwolą na lepsze ukierunkowanie wsparcia PO KL na obszary szczególnie istotne dla realizacji celów Programu oraz ich silniejsze powiązanie z celami i priorytetami strategii Europa 2020. Zmiany koncentrują się zatem na tych zapisach, który maja bezpośredni wpływ na sposób i zakres wdrożenia PO KL oraz przekładają się na jakość i efektywność udzielanego wsparcia.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Komisję Europejską - pobierz plik

Zakres zmian względem poprzedniej wersji dokumentu - pobierz plik

  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad