POKL - Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 23 Grudzień 2011 10:29
Informujemy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Decyzja to zamyka trwający od początku 2011 roku proces modyfikacji Programu przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).

W ramach prowadzonego przeglądu zostało wprowadzonych szereg zmian, które pozwolą na lepsze ukierunkowanie wsparcia PO KL na obszary szczególnie istotne dla realizacji celów Programu oraz ich silniejsze powiązanie z celami i priorytetami strategii Europa 2020. Zmiany koncentrują się zatem na tych zapisach, który maja bezpośredni wpływ na sposób i zakres wdrożenia PO KL oraz przekładają się na jakość i efektywność udzielanego wsparcia.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Komisję Europejską - pobierz plik

Zakres zmian względem poprzedniej wersji dokumentu - pobierz plik

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad