Przykładowe wzory zestawień personelu projektu oraz sprzętu - kontrole krzyżowe

Drukuj
Czwartek, 05 Styczeń 2012 14:54
W związku z nowelizacją dokumentacji programowej PO KL, m.in. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasad Finansowania PO KL oraz Zasad kontroli w ramach PO KL, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) została zobligowana do prowadzenia kontroli krzyżowych u Beneficjentów PO KL, realizujących więcej niż jeden projekt, mających na celu weryfikację faktu wystąpienia podwójnego finansowania wydatków w ramach projektów.

Mając na uwadze liczne zapytania ze strony Beneficjentów, odnośnie sposobu dokumentowania działań w zakresie zakupu sprzętu i angażowania personelu, instytucja wdrażająca przedstawia przykładowe wzory zestawień personelu projektu oraz sprzętu, które mogą być pomocne przy prowadzeniu dokumentacji. Na podstawie przedmiotowych zestawień oraz dokumentacji na podstawie której zostaną one opracowane, IW (IP2) będzie weryfikować czy personel nie jest/nie był w tym samym czasie podwójnie finansowany oraz czy zatrudnienie personelu do projektu jest zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Przekazujemy do Państwa dyspozycji 3 rodzaje oświadczeń/zestawień:

1.Oświadczenie Projektodawcy, dotyczące personelu zaangażowanego przez niego do realizacji projektów w ramach NSRO (skorygowano poprzez dodanie kolumny - BENEFICJENT: PRACODAWCA)

2. Oświadczenie personelu projektu, dotyczące zaangażowania poszczególnych pracowników w projekty, realizowane w ramach NSRO (skorygowano poprzezdodanie kolumny - BENEFICJENT: PRACODAWCA)

3.  Oświadczenie Projektodawcy, dotyczące sprzętu zakupionego w ramach wszystkich, realizowanych przez niego projektów w ramach NSRO.

Wraz z przykładowymi wypełnionymi oświadczeniami.

1.  Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego personelu projektu,

2.  Przykład wypełnionego oświadczenia personelu projektu,

3.  Przykład wypełnionego oświadczenia Projektodawcy, dotyczącego sprzętu.

Jednocześnie udostępniamy propozycję oświadczenia, podpisywanego przed angażowaniem personelu w ramach projektu, dotyczące spełniania wymogów, określonych w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL - pobierz plik

  SSLTimeout.