POKL - Komuniktat dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komuniktat dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Komuniktat dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Styczeń 2012 12:12
Niżej zawarte informacje wynikają z Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 1 stycznia 2012 r. (dalej: Zasady) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 15 grudnia 2011 r. (dalej: Wytyczne), obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z rozdz. 6.2 pkt 8 oraz rozdz. 6.3 Zasad, finansowanie zatrudnienia nowego pracownika, jak też finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dotychczas zatrudnionego pracownika, realizującego bezpośrednio zadania w zakresie aktywnej integracji odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych.

Zgodnie z podrozdz. 4.5 Wytycznych, przyznanie wynagrodzenia osobie będącej personelem projektu jest możliwe w szczególności w następujących formach:

1.umowa o pracę w wymiarze całego lub części etatu;

2.umowa cywilnoprawna;

3.dodatek do podstawowego wynagrodzenia, przy czym wysokość dodatku wynika przede wszystkim z przepisów prawa krajowego, np. z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

jednocześnie podkreślić należy, że dodatek:

- powinien dotyczyć zadań dodatkowych, np. związanych z realizacją projektu PO KL,  wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, które powinny być wyraźnie (tj. na piśmie) powierzone przez pracodawcę; wymiar dodatkowych zadań powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić danej osobie możliwość realizacji jej podstawowych zadań;

- powinien być przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadań;

- za kilka zadań dodatkowych, wykonywanych w tym samym czasie przez daną osobę wypłacany jest jeden dodatek.

Wydatki poniesione na podstawie jednej z wyżej wymienionych form przyznawania wynagrodzenia są kwalifikowalne, o ile spełniają wszystkie przesłanki i warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych, w szczególności w podrozdz. 3.1 oraz 4.5 Wytycznych oraz są zgodne z obowiązującym prawem (ustawą z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

W odniesieniu do nagród i premii podkreślić należy, że mogą one być kwalifikowalne wyłącznie, gdy są powiązane z umową o pracę w ramach projektu, a ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta i jest proporcjonalna do zaangażowania w realizację projektu, co oznacza, że jeśli np. pracownik jest zaangażowany do realizacji projektu PO KL na umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu, to kwalifikowalna w ramach projektu może być 1/3 nagrody/premii.

Z powyższego wynika, że nie może być uznane za kwalifikowalne wynagrodzenie personelu wypłacane w ramach projektu systemowego OPS i PCPR wyłącznie w postaci nagród bez wskazania zadań dotyczących projektu w umowie o pracę osoby będącej personelem projektu.

Powyższe ma zastosowanie do umów o pracę/cywilnoprawnych zawieranych od 1 stycznia 2012 r. oraz do dodatków i nagród lub premii przyznawanych po tym dniu.

Zawarty w dwóch miejscach w Zasadach zapis wskazujący na możliwość wynagradzania pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie dodatków/premii/nagród jako omyłkowy i został usunięty erratą do Zasad.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad