POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 31 Styczeń 2012 09:05
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
– pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
– staże/praktyki zawodowe,
– szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
– subsydiowanie zatrudnienia;
5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);
7) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
8) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad