POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 31 Styczeń 2012 09:05
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
– pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
– staże/praktyki zawodowe,
– szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
– subsydiowanie zatrudnienia;
5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);
7) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
8) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad