POKL - Interpretacja rozliczenia w projektach OPS/PCPR kosztów pośrednich w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Interpretacja rozliczenia w projektach OPS/PCPR kosztów pośrednich w ramach PO KL

Interpretacja rozliczenia w projektach OPS/PCPR kosztów pośrednich w ramach PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 02 Marzec 2012 10:40
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przekazuje informację dotyczącą wprowadzenia w ramach projektów systemowych OPS i PCPR zaleceń zawartych w piśmie MRR  z dnia 9 lutego 2012 roku (sygn. DZF-IV-82252-48-Mli/12).
Powyższe stanowisko jest doprecyzowaniem obowiązujących wytycznych (od 1 stycznia 2012 r.), i zostało przekazane pismem Instytucjom Pośredniczącym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lutym br. Zgodnie z decyzją IZ PO KL zapisy w/w piśmie powinny zostać uwzględnione we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na trwające nabory. W związku z powyższym IW (IP2) zobowiązuje wszystkich Projektodawców do stosowania w trakcie przygotowania i korygowania wniosków o dofinansowanie wskazanych poniżej zaleceń. W przypadku, jeżeli wniosek został już złożony, a nie jest zgodny z przedmiotowymi wytycznymi Projektodawca zostanie wezwany pisemnie do poprawy wniosku.

1. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków - ocena wniosku i kwalifikowalności wydatków odbywać się będzie indywidualnie w przypadku każdego projektu i odnosić się będzie do ich niezbędności i racjonalności przy jednoczesnym zbadaniu  poziomu kosztów zarządzania projektem. W opinii IZ niedopuszczalne jest natomiast zaplanowanie kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków na poziomie dwukrotnie przekraczającym wysokość wynikającą z zastosowania właściwego wskaźnika określonego dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

2.Beneficjent rozliczający koszty pośrednie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków ma obowiązek przedstawienia metodologii ich wyliczenia. Metodologia ta powinna dotyczyć wszystkich wydatków wchodzących w skład zamkniętego katalogu kosztów pośrednich, które Projektodawca ma zamiar ponosić.

3.Na podstawie  dokumentów źródłowych oraz interpretacji IZ w ramach kosztów pośrednich, możliwe jest wypłacanie dodatków specjalnych do wynagrodzenia wyłącznie dla osoby związanej z obsługą księgową projektu. Pozostałe osoby wynagradzane w ramach kosztów pośrednich w tym m.in. kierownik jednostki, personel obsługowy, itd., mogą otrzymywać  refundację części wynagrodzenia (odpowiadającego części etatu pracownika wyliczone zgodnie z przyjętą metodologią), które będzie finansowane z projektu, proporcjonalnie do zaangażowania w realizację przyporządkowanych  zadań/działań w projekcie. Możliwość zatrudniania nowych osób w ramach kosztów pośrednich, na podstawie umowy  o pracę lub umowy cywilnoprawnej występuje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Projektodawca nie zatrudniał do tej pory pracownika realizującego tego typu obowiązki, a zakres zadań wymaganych do realizacji wymusza zatrudnienie takiej osoby.

4.Wyliczenie dodatku specjalnego dla osób zaangażowanych w realizację projektów w OPS/PCPR.

Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą stanowić podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

Dla przykładu:

Pracownik zarabia 1 500,00 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze zgodne z umową o pracę, bez kosztów po stronie pracodawcy) oraz otrzymuje dodatek funkcyjny w kwocie 500,00 zł brutto (bez kosztów po stronie pracodawcy), czyli 40% *2 000,00 zł brutto = 800,00 zł brutto.
Wówczas kwota 800,00 zł. stanowi 40% wartości przyznanego dodatku specjalnego brutto, od którego będą kwalifikowane również koszty po stronie pracodawcy.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad