POKL - Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Drukuj
Email
Piątek, 06 Kwiecień 2012 10:18
Instytucja organizująca konkurs informuje, iż ze względu na rozbieżność kwot alokacji występującą w Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr I/6.2/B/12, prawidłową kwotą alokacji na przedmiotowy konkurs jest kwota wskazana w Ogłoszeniu konkursu.
Zgodnie z Planem działania na rok 2012 PO KL kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 300 000,00 PLN i jest uzależniona od dostępności środków finansowych w ramach Działania 6.2.  W związku z wykorzystaniem części alokacji zaplanowanej na rok 2012 na zabezpieczenie procedury odwoławczej, alokacja przeznaczona na konkurs I/6.2/B/12 wynosi 2 000 000,00 PLN.

W związku z powyższym, pkt. 3.2 Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr I/6.2/B/12 powinien otrzymać brzmienie:

Projekty realizowane przez beneficjentów finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z krajowego wkładu publicznego, dla którego źródłem finansowania w 100% jest budżet państwa.


Ogółem:                                                                 2 000 000,00  PLN
w tym budżet środków europejskich:                          1 700 000,00  PLN
w tym budżet krajowy:                                             300 000,00  PLN


Instytucja organizująca konkurs informuje, iż powyższa rozbieżność nie skutkowała wprowadzeniem w błąd Beneficjentów, gdyż żaden wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs nr I/6.2/B/12 nie przekracza dostępnej kwoty alokacji, tj. 2 000 000,00 PLN.

Ponadto, w wyniku omyłki pisarskiej (zamiany miejsc wartości zaznaczonych wskaźników) pkt. 5.7.1 przedmiotowej Dokumentacji konkursowej powinien otrzymać brzmienie:

W przypadku projektów realizowanych w ramach ogłoszonego konkursu w Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjent jest zobowiązany do pomiaru następujących wskaźników, planowanych do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs

1)

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym:

35

a) liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

9

b) liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie

5

c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

35

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

- w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

35

- w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

9

d) liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

7

2)

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym:

18

- liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

 w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

 w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

8

 w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

- liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

3

3)

Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

0*

4)

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

18

a) udzielonych osobom w wieku 15-24 lata

5

b) udzielonych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

18

- w tym osobom długotrwale bezrobotnym

8

- w tym osobom niepełnosprawnym

18

- w tym osobom z terenów wiejskich

5

c) udzielonych osobom w wieku 50-64 lata

3Za powstałą rozbieżność przepraszamy.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad