POKL - Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Wyjaśnienia dot. Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12

Drukuj
Email
Piątek, 06 Kwiecień 2012 10:18
Instytucja organizująca konkurs informuje, iż ze względu na rozbieżność kwot alokacji występującą w Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr I/6.2/B/12, prawidłową kwotą alokacji na przedmiotowy konkurs jest kwota wskazana w Ogłoszeniu konkursu.
Zgodnie z Planem działania na rok 2012 PO KL kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 300 000,00 PLN i jest uzależniona od dostępności środków finansowych w ramach Działania 6.2.  W związku z wykorzystaniem części alokacji zaplanowanej na rok 2012 na zabezpieczenie procedury odwoławczej, alokacja przeznaczona na konkurs I/6.2/B/12 wynosi 2 000 000,00 PLN.

W związku z powyższym, pkt. 3.2 Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr I/6.2/B/12 powinien otrzymać brzmienie:

Projekty realizowane przez beneficjentów finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z krajowego wkładu publicznego, dla którego źródłem finansowania w 100% jest budżet państwa.


Ogółem:                                                                 2 000 000,00  PLN
w tym budżet środków europejskich:                          1 700 000,00  PLN
w tym budżet krajowy:                                             300 000,00  PLN


Instytucja organizująca konkurs informuje, iż powyższa rozbieżność nie skutkowała wprowadzeniem w błąd Beneficjentów, gdyż żaden wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs nr I/6.2/B/12 nie przekracza dostępnej kwoty alokacji, tj. 2 000 000,00 PLN.

Ponadto, w wyniku omyłki pisarskiej (zamiany miejsc wartości zaznaczonych wskaźników) pkt. 5.7.1 przedmiotowej Dokumentacji konkursowej powinien otrzymać brzmienie:

W przypadku projektów realizowanych w ramach ogłoszonego konkursu w Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjent jest zobowiązany do pomiaru następujących wskaźników, planowanych do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs

1)

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym:

35

a) liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

9

b) liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie

5

c) liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

35

- w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

- w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

35

- w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

9

d) liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

e) liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

7

2)

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym:

18

- liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

- liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

 w tym liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

18

 w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

8

 w tym liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

5

- liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

3

3)

Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (ogółem/ kobiet/ mężczyzn)

0*

4)

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

18

a) udzielonych osobom w wieku 15-24 lata

5

b) udzielonych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

18

- w tym osobom długotrwale bezrobotnym

8

- w tym osobom niepełnosprawnym

18

- w tym osobom z terenów wiejskich

5

c) udzielonych osobom w wieku 50-64 lata

3Za powstałą rozbieżność przepraszamy.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad