POKL - Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Kwiecień 2012 14:36
Instytucja organizująca konkurs informuje, iż w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.6.2 PO KL, w ramach konkursu I/9.6.2/A/12 ogłoszonego dnia 17.04.2012 w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, realizowane mogą być nie tylko projekty obejmujące usługi zestandaryzowane w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.


Tym samym, w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL w 2012 r. możliwa jest realizacja szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (tj. szkoleń innych języków niż wymienione w załączniku rozumianych jako niezestandaryzowanych, dla których nie określono stawek jednostkowych ).
Przykładowo, możliwa jest realizacja szkoleń z języka np. hiszpańskiego w wymiarze 60 godzin w grupie liczącej do 12 uczestników lub szkoleń komputerowych prowadzących do nabycia kompetencji równoważnych standardom przyjętym dla ECDL CAD (dla których nie określono stawek jednostkowych). W takim wypadku, wydatkowane w ramach projektu środki związane z realizacją ww. szkolenia rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów lub kwot ryczałtowych (w przypadkach wynikających z Wytycznych).
Jednakże, instytucja organizująca konkurs podkreśla, iż planując realizację szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych, konieczne jest m.in. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb na obszarze realizacji projektu, z której wynika konieczność zastosowania tej formy wsparcia przy założeniu zachowania trwałości projektu.

Pismo DZF-IV-82252-237-KP/12 z dnia 18 kwietnia 2012 - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad