POKL - Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Informacja dla wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/12

Drukuj
Email
Wtorek, 24 Kwiecień 2012 14:36
Instytucja organizująca konkurs informuje, iż w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.6.2 PO KL, w ramach konkursu I/9.6.2/A/12 ogłoszonego dnia 17.04.2012 w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, realizowane mogą być nie tylko projekty obejmujące usługi zestandaryzowane w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.


Tym samym, w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL w 2012 r. możliwa jest realizacja szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (tj. szkoleń innych języków niż wymienione w załączniku rozumianych jako niezestandaryzowanych, dla których nie określono stawek jednostkowych ).
Przykładowo, możliwa jest realizacja szkoleń z języka np. hiszpańskiego w wymiarze 60 godzin w grupie liczącej do 12 uczestników lub szkoleń komputerowych prowadzących do nabycia kompetencji równoważnych standardom przyjętym dla ECDL CAD (dla których nie określono stawek jednostkowych). W takim wypadku, wydatkowane w ramach projektu środki związane z realizacją ww. szkolenia rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów lub kwot ryczałtowych (w przypadkach wynikających z Wytycznych).
Jednakże, instytucja organizująca konkurs podkreśla, iż planując realizację szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych, konieczne jest m.in. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb na obszarze realizacji projektu, z której wynika konieczność zastosowania tej formy wsparcia przy założeniu zachowania trwałości projektu.

Pismo DZF-IV-82252-237-KP/12 z dnia 18 kwietnia 2012 - pobierz plik
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad