POKL - KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2013 ROK

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2013 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2013 ROK

Drukuj
Email
Wtorek, 19 Czerwiec 2012 10:40
Instytucja Pośrednicząca PO KL  informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2013 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.
  
Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2013, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*. Jednocześnie należy wskazać, że w 2013 roku nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.
Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2013.

Prosimy o przesyłanie propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2013 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 2 lipca 2012 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2013 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:
Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.
Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - projekt – pobierz plik
Plany Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII – projekt – pobierz plik
Plany Działania na rok 2013 dla Priorytet IX - projekt – pobierz plik
Formularz zgłaszania uwag – pobierz plik 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad