POKL - Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Drukuj
Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 08:56
12 lipca 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pan Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL.

Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa główne zasady realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego (brokeringu edukacyjnego), które zostały wprowadzone do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w wyniku przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki.Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

- form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji;
- szczegółowych zasad realizacji pilotażu, obejmujących główne założenia merytoryczne wdrażania usług doradztwa edukacyjnego odnoszące się do kategorii beneficjentów, grup docelowych, działań realizowanych w projekcie oraz minimalnych wymogów kwalifikacyjnych stawianych doradcom edukacyjnym;
- założeń finansowych realizacji pilotażu;
- zaleceń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu.    

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL - pobierz plik


  Testosterone Enanthate BuyFlorida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad