POKL - Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Drukuj
Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 08:56
12 lipca 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pan Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL.

Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa główne zasady realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego (brokeringu edukacyjnego), które zostały wprowadzone do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w wyniku przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki.Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

- form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji;
- szczegółowych zasad realizacji pilotażu, obejmujących główne założenia merytoryczne wdrażania usług doradztwa edukacyjnego odnoszące się do kategorii beneficjentów, grup docelowych, działań realizowanych w projekcie oraz minimalnych wymogów kwalifikacyjnych stawianych doradcom edukacyjnym;
- założeń finansowych realizacji pilotażu;
- zaleceń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu.    

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL - pobierz plik


  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad