POKL - Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3

Drukuj
Email
Piątek, 13 Lipiec 2012 08:56
12 lipca 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pan Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL.

Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa główne zasady realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego (brokeringu edukacyjnego), które zostały wprowadzone do Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w wyniku przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki.Najważniejsze kwestie uregulowane w dokumencie dotyczą:

- form i zakresu wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji;
- szczegółowych zasad realizacji pilotażu, obejmujących główne założenia merytoryczne wdrażania usług doradztwa edukacyjnego odnoszące się do kategorii beneficjentów, grup docelowych, działań realizowanych w projekcie oraz minimalnych wymogów kwalifikacyjnych stawianych doradcom edukacyjnym;
- założeń finansowych realizacji pilotażu;
- zaleceń dotyczących konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu.    

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL - pobierz plik


  To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad