POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 20 Lipiec 2012 14:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej  zatwierdzona Uchwałą nr 2628/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 23 500 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 1 507 120,00 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 1 507 120,00 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
  personal loan . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad