POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 20 Lipiec 2012 14:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej  zatwierdzona Uchwałą nr 2628/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 23 500 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 1 507 120,00 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 1 507 120,00 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
  Payday Loans In Missouri. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad