POKL - Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Drukuj
Email
Środa, 01 Sierpień 2012 11:49
W nawiązaniu do informacji przekazanych podczas spotkań informacyjnych dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej uprzejmie informujemy, że kolejne instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL.  Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny projektów współpracy ponadnarodowej oraz zbiorcze zestawienie instytucji saksońskich wraz z danymi kontaktowymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków w DWUP
pod numerami telefonów: 71 39 74 110 lub 111 oraz infolinie 0 800 207 097 oraz 0 800 300 376
Lista instytucji saksońskich, zainteresowanych nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem tematycznympobierz plik

ZAKRESY TEMATYCZNE PROJEKTÓW:
1. Działania w zakresie edukacji, dostosowania pracowników do miejsca pracy, włącznie z niepełnosprawnymi pracownikami w miejscu pracy.
Priorytet VI PO KL - typy projektów:
1) realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- staże/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- subsydiowanie zatrudnienia;
2) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.).

2. Alternatywne Formy Zatrudnienia Młodych Bezrobotnych Niepełnosprawnych.
Priorytet VII PO KL - typy projektów:
1) programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących [1]:
− Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
− Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
− Poradnictwo zawodowe,
− Pośrednictwo pracy,
− Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
− Staże i praktyki zawodowe,
− Subsydiowane zatrudnienie,
− Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
− Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.
2) Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) [2]).

3. Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw (wdrażanie efektów prac badawczych w przedsiębiorstwach).
Priorytet VIII PO KL - typy projektów:
Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

4. Przekwalifikowanie nauczycieli szkolnych w kierunku kształcenia osób dorosłych.
Priorytet IX PO KL - typy projektów:
Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Szczegółowe informacje dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej ogłoszonych przez DWUP w ramach Priorytetu VI oraz Priorytetu VII PO KL:
- Dokumentacja konkursowa Konkurs II/6.1.1/PN/12 – pobierz plik
- Dokumentacja konkursowa Konkurs II/7.4/PN/12 – pobierz plik

Szczegółowe informacje dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL ogłaszanych przez UMWD w ramach Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX PO KL: www.efs.dolnyslask.pl

  The deal is that Payday Loans Indiana online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad