POKL - Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL

Drukuj
Email
Środa, 01 Sierpień 2012 11:49
W nawiązaniu do informacji przekazanych podczas spotkań informacyjnych dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej uprzejmie informujemy, że kolejne instytucje z Saksonii są zainteresowane nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL.  Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny projektów współpracy ponadnarodowej oraz zbiorcze zestawienie instytucji saksońskich wraz z danymi kontaktowymi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków w DWUP
pod numerami telefonów: 71 39 74 110 lub 111 oraz infolinie 0 800 207 097 oraz 0 800 300 376
Lista instytucji saksońskich, zainteresowanych nawiązaniem współpracy ponadnarodowej w ramach projektów PO KL zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem tematycznympobierz plik

ZAKRESY TEMATYCZNE PROJEKTÓW:
1. Działania w zakresie edukacji, dostosowania pracowników do miejsca pracy, włącznie z niepełnosprawnymi pracownikami w miejscu pracy.
Priorytet VI PO KL - typy projektów:
1) realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- staże/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- subsydiowanie zatrudnienia;
2) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.).

2. Alternatywne Formy Zatrudnienia Młodych Bezrobotnych Niepełnosprawnych.
Priorytet VII PO KL - typy projektów:
1) programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących [1]:
− Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
− Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
− Poradnictwo zawodowe,
− Pośrednictwo pracy,
− Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
− Staże i praktyki zawodowe,
− Subsydiowane zatrudnienie,
− Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
− Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.
2) Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) [2]).

3. Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw (wdrażanie efektów prac badawczych w przedsiębiorstwach).
Priorytet VIII PO KL - typy projektów:
Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych.

4. Przekwalifikowanie nauczycieli szkolnych w kierunku kształcenia osób dorosłych.
Priorytet IX PO KL - typy projektów:
Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Szczegółowe informacje dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej ogłoszonych przez DWUP w ramach Priorytetu VI oraz Priorytetu VII PO KL:
- Dokumentacja konkursowa Konkurs II/6.1.1/PN/12 – pobierz plik
- Dokumentacja konkursowa Konkurs II/7.4/PN/12 – pobierz plik

Szczegółowe informacje dotyczące projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL ogłaszanych przez UMWD w ramach Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX PO KL: www.efs.dolnyslask.pl

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad