POKL - Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 24 Sierpień 2012 13:49
Informujemy, że 14 sierpnia 2012 r. minister  rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zmieniają poprzednią wersję dokumentu i pozostają bez wpływu na większość realizowanych projektów.
Wytyczne wchodzą w życie 1 września 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone po 1 września 2012 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: obowiązek rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 września 2012 r. w przypadku:
- projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 września 2012 r.;
- wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. złożonych od 1 września 2012 r.;
- pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 września 2012 r.

Nowa wersja dokumentu - pobierz plik
Zakres zmian w dokumencie - pobierz plik
 


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad