POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 05 Wrzesień 2012 12:59
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 2837/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza na pozycji 1 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycji 1 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
  Test Prop Only CycleThe system of instant Virginia Payday Loans allows any adult U.S. citizen. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad