POKL - Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 04 Styczeń 2013 09:43
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL został zatwierdzony przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2012 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do ww. dokumentu zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.
Zakres zmian wprowadzony w SZOP obejmuje:

Priorytet I, w którym wPoddziałaniu 1.3.4 doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary.

Priorytet II, w którym: w Poddziałaniu 2.1.2 doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.

Priorytet III, w którym: w Poddziałaniu 3.3.3:
- dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego,
- dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.

Priorytet VI, w którym w Poddziałaniu 6.1.1:
- rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
- doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu,
- dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).

Priorytet VII, w którym w Poddziałaniu 7.2.1 dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
W Poddziałaniu 7.4 dodano nowe typy operacji:
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
- specjalistyczne (wynikające z danej  niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.

Priorytet VIII, w którym w Poddziałaniu 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia),
W Poddziałaniu 8.2.1 rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Priorytet IX, w którym w Poddziałaniu 9.1.2:
- wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne,
- określono zasady realizacji staży,

W Działaniu 9.2:
- wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
- określono zasady realizacji staży,
- wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych,

W Działaniu 9.5 dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe) oraz grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys.  mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2),

W Poddziałaniu 9.6.1 wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Pobierz plik:

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL z 1 stycznia 2013 r.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad