POKL - Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Opublikowano znowelizowaną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 04 Styczeń 2013 09:43
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL został zatwierdzony przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2012 r. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do ww. dokumentu zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.
Zakres zmian wprowadzony w SZOP obejmuje:

Priorytet I, w którym wPoddziałaniu 1.3.4 doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary.

Priorytet II, w którym: w Poddziałaniu 2.1.2 doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.

Priorytet III, w którym: w Poddziałaniu 3.3.3:
- dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego,
- dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.

Priorytet VI, w którym w Poddziałaniu 6.1.1:
- rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
- doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu,
- dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).

Priorytet VII, w którym w Poddziałaniu 7.2.1 dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
W Poddziałaniu 7.4 dodano nowe typy operacji:
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia),
- specjalistyczne (wynikające z danej  niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.

Priorytet VIII, w którym w Poddziałaniu 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia),
W Poddziałaniu 8.2.1 rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Priorytet IX, w którym w Poddziałaniu 9.1.2:
- wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne,
- określono zasady realizacji staży,

W Działaniu 9.2:
- wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
- określono zasady realizacji staży,
- wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych,

W Działaniu 9.5 dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe) oraz grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys.  mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2),

W Poddziałaniu 9.6.1 wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Pobierz plik:

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL z 1 stycznia 2013 r.

 
Payday Loans In Indiana.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad