Zmiana Planów Działania dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX na 2013 rok

Drukuj
Czwartek, 14 Luty 2013 15:40
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3536/IV/13 z dnia 12 lutego 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego.Zmiany do Planów działania dla Priorytetu VIII oraz Priorytetu IX wynikają z nowelizacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zobowiązania przez Instytucję Zarządzającą do dokonania aktualizacji Planów działania na 2013 rok. Zmiany do Planu działania dla Priorytetu VIII dotyczą projektu systemowego pn. „Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku” (realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2) w zakresie rozszerzenia formy wsparcia przewidzianej do realizacji w ramach projektu o dodatkowy instrument: „jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia”.

W Priorytecie IX aktualizacja Planu działania dotyczy zmiany typu operacji możliwego do realizacji w ramach Działania 9.5 oraz zmiany typu beneficjentów zgodnie z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spowodowało to konieczność wprowadzenia kryterium dostępu dotyczącego realizacji projektu z zakresu kształcenia ogólnego, zawodowego i przedszkolnego z organem prowadzącym te placówki oraz usunięcie bezprzedmiotowego już kryterium strategicznego promującego pewne typy beneficjentów, których katalog został już ograniczony na poziomie SzOP POKL. W ramach Poddziałania 9.6.2 zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL dostosowano brzmienie przypisu nr 1 dotyczącego typu operacji.

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII:  Dokument do pobrania
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX:  Dokument do pobrania