POKL - Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Zaproszenie do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim na Litwie

Drukuj
Email
Środa, 17 Kwiecień 2013 10:49
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Partner KIW, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, w dniu 7 maja br. organizuje w Wilnie Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW.. Przypominamy, że głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji litewskich i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 20-30 instytucji. 
W Forum mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które planują składanie wniosku w ramach konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w 2013 r. (dane na temat konkursów na PWP ogłoszonych/planowanych do ogłoszenia w Polsce w 2013 r. są dostępne na portalu KIW, www.kiw-pokl.org.pl) oraz Beneficjenci projektów standardowych PO KL, którzy zamierzają je rozszerzyć o komponent ponadnarodowy.  Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza dotyczącego potencjału projektodawcy.
Zakres tematyczny  Forum jest powiązany z tematyką konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej, który w tej chwili jest ogłoszony na Litwie. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu znajdą Państwo poniżej.

Zgłaszając się proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia).

Zgłoszenia instytucji zainteresowanych wzięciem udziału w Forum należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, podając dane kontaktowe instytucji, osobę (osoby), które wezmą udział w Forum.  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl i beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl, termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 26 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w Wilnie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KIW ze wskazanymi poniżej osobami.

Życzymy sukcesów w nawiązaniu trwałych partnerstw ponadnarodowych!

Szczegóły dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej EFS ogłoszonego na Litwie:

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Litwie i Europejska Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiła konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania “Zwalczanie dyskryminacji oraz zapobieganie problemom społecznym na rynku pracy” w ramach litewskiego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 finansowanego ze środków EFS.

Celem Działania jest zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy, promocja równych szans kobiet i mężczyzn, a także zapobieganie problemom społecznym poprzez działania o charakterze informacyjnym oraz działania edukacyjne w społeczeństwie.

W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu:
1) Zapobieganie handlowi ludźmi (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, a także wydarzeń mających na celu działania przeciwdziałające handlowi ludźmi; edukację społeczeństwa pod kątem rozpoznawania różnych form takiego handlu, zagrożeń jego wystąpienia, taktyk rekrutacyjnych oraz metod wykorzystywania ofiar; promocja współpracy instytucji różnego typu w celu zapobiegania oraz kontroli procederu handlu ludźmi; wparcie na rzecz pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i in., którzy pracują z ofiarami handlu ludźmi).
2) Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, jak i wydarzeń mających na celu zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu, narkotyków i psychotropów) w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia oddziaływania czynników ochronnych, a także bliższą współpracę międzyinstytucjonalną w obszarze zapobiegania uzależnieniom; szkolenia i doradztwo dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie grup samopomocy; wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i in., którzy pracują z osobami uzależnionymi i ich rodzinami)
3) Promocja działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn, w tym w zakresie dostępu do zatrudnienia (typy operacji tj.: organizacja i realizacja zadań publicznych i edukacyjnych, jak i wydarzeń mających na celu promocję równych szans, równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym w odniesieniu do równowagi w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zarządach dużych firm, redukcję segregacji na rynku pracy ze względu na płeć i różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; szkolenia dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz partnerów społecznych (związków pracodawców i związków zawodowych).

Potencjalni projektodawcy w ramach Działania to:
1) Instytucje administracji publicznej
2) Stowarzyszenia
3) Instytucje pomocy społecznej
4) Związki zawodowe
5) Związki wyznaniowe
6) Organizacje międzynarodowe
7) Izba Gospodarki, Przemysłu i Rzemiosła i podmioty w niej stowarzyszone i in.

Współpraca ponadnarodowa ma służyć wymianie doświadczeń i dobrych praktyk i/lub pracy nad wspólnymi projektami w jednym z obszarów wsparcia objętego konkursem, prowadzonej na podstawie umowy o współpracy ponadnarodowej z partnerami z innych krajów.
Współpraca ponadnarodowa musi być realizowana przez wszystkich partnerów-sygnatariuszy umowy i każdy z partnerów musi wnosić wkład w realizację działań przewidzianych kontraktem. Rekomendowany formularz umowy jest dostępny na www.esparama.lt, www.esf.lt, www.socmin.lt.
Partner ponadnarodowy nie może mieć opłacanego wynagrodzenia w projekcie, nie można również kupować usług od partnera ponadnarodowego.

Ostateczną datą złożenia aplikacji jest 20 maja 2013 r.

Więcej informacji nt. konkursu jest dostępna na stronie http://esf.socmin.lt/

W przypadku zaś pytań związanych z zasadami realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w Polsce, w ramach PO KL, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą:
ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

Katarzyna Tyczko - Koordynator prac Zespołu
tel.: (22) 378 31 59
e-mail:  katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl

Maciej Jamrozik
tel.: (22) 378 31 62
e-mail:  maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: (22) 378 31 68
e-mail:  beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl

Magdalena Karczewska
tel. +48 22 378 31 63
e-mail:  magdalena.karczewska@cpe.gov.pl

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad