POKL - Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Drukuj
Email
Środa, 08 Maj 2013 09:22
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3993/IV/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetu VII oraz Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Dokonane zmiany w dokumentach polegają na dodaniu nowych 4 kart konkursów: karty A.1  w Działaniu 7.4, karty A.1 w Poddziałaniu 9.1.2 oraz dwóch kart - A.1 i A.2 w Poddziałaniu 9.1.1.

W związku z ich wprowadzeniem do PD zaktualizowano odpowiednio tabelę I „Kontraktacja i wydatki w podziale na działania i Poddziałania”. Ponadto, dokonano aktualizacji kwot wydatków poniesionych w projekcie systemowym 7.4 „Sprawni w pracy” (fiszka: B1.1). Zmianą o formalnym charakterze była także aktualizacja danych o Instytucji Pośredniczącej.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 35/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w Planach działania dla Priorytetów VII i IX zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 11 kwietnia 2013 r. uchwałą nr 119 w sprawie zmian w Planach działania na rok 2013 w ramach komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmienione Plany działania na rok 2013 dla Priorytetów VII i IX w województwie dolnośląskim pismem z dnia 23 kwietnia br. W konsekwencji powyższe dokumenty zostały przedłożone Zarządowi Województwa podczas obrad 30 kwietnia br., który uchwałą nr 3993/IV/13 przyjął je do realizacji.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca PO KL informuję, iż w wyniku dokonanych zmian w PD, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia br. podjął decyzję odnośnie aktualizacji harmonogramu ogłaszania konkursów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - pobierz plik
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - pobierz plik
Harmonogram ogłaszania konkursów - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad