POKL - Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:34
Do 5 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Nowelizacja dokumentu wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011 r., sygn. P1/11.
Najważniejsze zmiany obejmują:

- Dodanie w rozdziale 4 "Projekty systemowe" oraz rozdziale 6 "Wybór projektów" (procedura konkursowa) zapisów stanowiących, że w czynnościach związanych z przyznawaniem środków unijnych – w okresie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych – nie mogą brać udziału osoby, wobec których orzeczono karę zakazu zajmowania takich stanowisk. Zapisy wynikają z wyroku o sygn. IV K 658/11 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 1 lutego 2012 r., dotyczącego orzeczenia kary zakazu zajmowania przez oskarżonego stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych na okres 3 lat.

- Wprowadzenie w podrozdziale 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków zapisu, że IOK zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji dotyczącej niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również w odniesieniu do wskazanego / -nych we wniosku o dofinansowanie partnera / -rów (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie).

- W związku z finalizacją prac nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja) wynikającą z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. P1/11 w podrozdziale 6.16 Procedura odwoławcza wprowadzono zmiany wskazujące na fakt utraty ważności zapisów tej części Zasad… z momentem wejścia w życie nowelizacji. Jednocześnie do tekstu Zasad… wprowadzono podrozdział 6.16 *, w którym zawarto zapisy obowiązujące od momentu wejścia w życie nowelizacji i odwołujące się do jej treści.

- Jednocześnie należy podkreślić, że w podrozdziale 6.16.1 Procedura odwoławcza dla procedury wyboru projektów „modelowych” i dla procedury wyboru „oryginalnych” nie wprowadzono modyfikacji i zostanie on dostosowany do ostatecznego kształtu procedury odwoławczej dla projektów standardowych, który będzie opracowany po zakończeniu konsultacji Zasad…

- Doprecyzowanie podrozdziałów 6.17 Procedura wyboru projektów „modelowych” i 6.18 Procedura wyboru projektów „oryginalnych” wynikające ze zgłoszonych w trybie roboczym uwag IP i IP2 PO KL, które będą zaangażowane w przeprowadzenie konkursów pilotażowych w ramach PO KLw 2013 roku.
Konkursy pilotażowe mają zostać przeprowadzone w ramach Poddziałania 5.4.2 (dwa konkursy)i Poddziałania 7.2.1 w województwie małopolskim (procedura wyboru projektów „oryginalnych”),a także w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 9.2 w województwie kujawsko-pomorskim oraz Poddziałania 8.1.2 w województwie małopolskim (procedura wyboru projektów „modelowych”).

- Wprowadzenie do wzoru Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL (Załącznik 3A) zapisu, że wyjątek od standardu minimum „zamknięta rekrutacja” obejmuje również projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

- Wskazanie w załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów, że – zgodnie z uchwałą nr 116 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 14 marca 2013 r. – kryterium horyzontalne dotyczące rozliczania kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w oparciu o stawki jednostkowe nie ma zastosowania do projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wyłącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych zmian na adres e-mail: pawel.szymanski@mrr.gov.pl w terminie do 5 czerwca 2013 r.

Pliki do pobrania
Zasady dokonywania wyboru projektów
Formularz

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad