POKL - Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Konsultacje nowej wersji dokumentu "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki"

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Maj 2013 13:34
Do 5 czerwca 2013 r. potrwają konsultacje projektu nowej wersji "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Nowelizacja dokumentu wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2011 r., sygn. P1/11.
Najważniejsze zmiany obejmują:

- Dodanie w rozdziale 4 "Projekty systemowe" oraz rozdziale 6 "Wybór projektów" (procedura konkursowa) zapisów stanowiących, że w czynnościach związanych z przyznawaniem środków unijnych – w okresie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych – nie mogą brać udziału osoby, wobec których orzeczono karę zakazu zajmowania takich stanowisk. Zapisy wynikają z wyroku o sygn. IV K 658/11 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 1 lutego 2012 r., dotyczącego orzeczenia kary zakazu zajmowania przez oskarżonego stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych na okres 3 lat.

- Wprowadzenie w podrozdziale 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków zapisu, że IOK zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji dotyczącej niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również w odniesieniu do wskazanego / -nych we wniosku o dofinansowanie partnera / -rów (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie).

- W związku z finalizacją prac nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja) wynikającą z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. P1/11 w podrozdziale 6.16 Procedura odwoławcza wprowadzono zmiany wskazujące na fakt utraty ważności zapisów tej części Zasad… z momentem wejścia w życie nowelizacji. Jednocześnie do tekstu Zasad… wprowadzono podrozdział 6.16 *, w którym zawarto zapisy obowiązujące od momentu wejścia w życie nowelizacji i odwołujące się do jej treści.

- Jednocześnie należy podkreślić, że w podrozdziale 6.16.1 Procedura odwoławcza dla procedury wyboru projektów „modelowych” i dla procedury wyboru „oryginalnych” nie wprowadzono modyfikacji i zostanie on dostosowany do ostatecznego kształtu procedury odwoławczej dla projektów standardowych, który będzie opracowany po zakończeniu konsultacji Zasad…

- Doprecyzowanie podrozdziałów 6.17 Procedura wyboru projektów „modelowych” i 6.18 Procedura wyboru projektów „oryginalnych” wynikające ze zgłoszonych w trybie roboczym uwag IP i IP2 PO KL, które będą zaangażowane w przeprowadzenie konkursów pilotażowych w ramach PO KLw 2013 roku.
Konkursy pilotażowe mają zostać przeprowadzone w ramach Poddziałania 5.4.2 (dwa konkursy)i Poddziałania 7.2.1 w województwie małopolskim (procedura wyboru projektów „oryginalnych”),a także w ramach Poddziałania 6.1.1 i Działania 9.2 w województwie kujawsko-pomorskim oraz Poddziałania 8.1.2 w województwie małopolskim (procedura wyboru projektów „modelowych”).

- Wprowadzenie do wzoru Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL (Załącznik 3A) zapisu, że wyjątek od standardu minimum „zamknięta rekrutacja” obejmuje również projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

- Wskazanie w załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów, że – zgodnie z uchwałą nr 116 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 14 marca 2013 r. – kryterium horyzontalne dotyczące rozliczania kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w oparciu o stawki jednostkowe nie ma zastosowania do projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wyłącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych zmian na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 5 czerwca 2013 r.

Pliki do pobrania
Zasady dokonywania wyboru projektów
Formularz

  payday loans direct . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad