POKL - Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Konsultacje zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 11:40
Zapraszamy do konsultacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki, które potrwają do 12 czerwca 2013 r.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: beata.wernio@mrr.gov.pl.

Projekt uwzględnia modyfikacje wynikające z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej, a także zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

- modyfikację dotychczasowych typów operacji możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1,
- rozszerzenie zakresu wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
- zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. oraz wniosków samorządu województwa lubelskiego i opolskiego mających na celu umożliwienie kontraktacji środków,
- zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,
- zmiany wypracowane w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, obejmujące szereg modyfikacji dotyczących zakresu udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na załączonym formularzu na adres e-mail: beata.wernio@mrr.gov.pl w terminie do 12 czerwca 2013 r.

Pliki do pobrania:
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Formularz zgłaszania uwag
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad