POKL - Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 08 Lipiec 2013 09:51

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 15 lipca 2013 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.

Jednocześnie, zapis zawarty w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 5 lit. a Wytycznych dotyczący obowiązku publikowania zapytania ofertowego na specjalnej stronie internetowej wchodzi w życie od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie efs.gov.pl. Analogiczna sytuacja jest w przypadku obowiązku podania informacji o wyniku postępowania, o czym mowa w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 10 Wytycznych. Ponadto, zapis zawarty w Podrozdz. 4.13 pkt 5 Wytycznych dotyczący limitu cross-financingu w ramach Poddziałania 9.1.1 wchodzi w życie po przyjęciu zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w tym zakresie.

Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii:


1. Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a i pkt 10

Wprowadzono obowiązek publikacji zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców podczas wyboru wykonawcy wprowadzono obowiązek publikacji zapytania ofertowego oraz wyniku postępowania na ogólnodostępnej dedykowanej stronie internetowej od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiej strony. Jednocześnie w Wytycznych dopuszczono możliwość wprowadzenia tej strony w życie w drodze komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego tak, aby kolejna zmiana Wytycznych nie była konieczna w chwili, gdy strona internetowa, o której mowa wyżej, będzie przygotowana.

2. Podrozdział 3.2 pkt 8

Dodano zapis, że wydatki wykazane w końcowym wniosku o płatność złożonym po 30 stycznia 2016 r. są niekwalifikowalne, chyba że instytucja będąca stroną umowy wyrazi zgodę na kwalifikowanie wydatków ujętych we wniosku o płatność złożonym w terminie późniejszym. Ww. zapis ma umożliwić sprawne i terminowe przystąpienie do zamknięcia programu.

3. Podrozdział 4.13 pkt 5

Z uwagi na planowane wprowadzenie nowego typu projektów dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1, przedmiotowe projekty zostały wyłączone spod limitów cross-financingu z uwagi na ich specyfikę.

4. Inne drobne zmiany (Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a, Podrozdział 4.5.2 pkt 2, Podrozdział 4.10 pkt 1).
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z komentarzem IZ PO KL stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Pliki do pobrania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Zestawienie uwag do Wytycznych
Zestawienie zmian do Wytycznych
  Getting Payday Loans In California should be thought of many times. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad