POKL - Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 08 Lipiec 2013 09:51

1 lipca 2013 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego podpisała zmienionej wersję (dziewiątą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu PO KL, przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone od 15 lipca 2013 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi.

Jednocześnie, zapis zawarty w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 5 lit. a Wytycznych dotyczący obowiązku publikowania zapytania ofertowego na specjalnej stronie internetowej wchodzi w życie od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie efs.gov.pl. Analogiczna sytuacja jest w przypadku obowiązku podania informacji o wyniku postępowania, o czym mowa w Podrozdz. 3.1.3.1 pkt 10 Wytycznych. Ponadto, zapis zawarty w Podrozdz. 4.13 pkt 5 Wytycznych dotyczący limitu cross-financingu w ramach Poddziałania 9.1.1 wchodzi w życie po przyjęciu zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL w tym zakresie.

Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii:


1. Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a i pkt 10

Wprowadzono obowiązek publikacji zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców podczas wyboru wykonawcy wprowadzono obowiązek publikacji zapytania ofertowego oraz wyniku postępowania na ogólnodostępnej dedykowanej stronie internetowej od dnia określonego w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego w tej sprawie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem takiej strony. Jednocześnie w Wytycznych dopuszczono możliwość wprowadzenia tej strony w życie w drodze komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego tak, aby kolejna zmiana Wytycznych nie była konieczna w chwili, gdy strona internetowa, o której mowa wyżej, będzie przygotowana.

2. Podrozdział 3.2 pkt 8

Dodano zapis, że wydatki wykazane w końcowym wniosku o płatność złożonym po 30 stycznia 2016 r. są niekwalifikowalne, chyba że instytucja będąca stroną umowy wyrazi zgodę na kwalifikowanie wydatków ujętych we wniosku o płatność złożonym w terminie późniejszym. Ww. zapis ma umożliwić sprawne i terminowe przystąpienie do zamknięcia programu.

3. Podrozdział 4.13 pkt 5

Z uwagi na planowane wprowadzenie nowego typu projektów dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1, przedmiotowe projekty zostały wyłączone spod limitów cross-financingu z uwagi na ich specyfikę.

4. Inne drobne zmiany (Podrozdział 3.1.3.1 pkt 5 lit. a, Podrozdział 4.5.2 pkt 2, Podrozdział 4.10 pkt 1).
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z komentarzem IZ PO KL stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Pliki do pobrania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Zestawienie uwag do Wytycznych
Zestawienie zmian do Wytycznych
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad