POKL - Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 12 Lipiec 2013 12:23
Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.
Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.

Konsultacje społeczne dokumentu zostały przeprowadzone od 31 maja do 12 czerwca br.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

1. Priorytet IX, w tym:

Poddziałanie 9.1.1

· zmodyfikowano dotychczasowe typy operacji możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianami dokonanymi w PO KL,

· rozszerzono zakres wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

2. Priorytet V

· zmodyfikowano Priorytet V w zakresie udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację,

3. Pozostałe zmiany:

· zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 30 kwietnia br.,

· zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,

· inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Plik do pobrania: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad