POKL - Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Piątek, 12 Lipiec 2013 12:23
Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.
Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.

Konsultacje społeczne dokumentu zostały przeprowadzone od 31 maja do 12 czerwca br.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

1. Priorytet IX, w tym:

Poddziałanie 9.1.1

· zmodyfikowano dotychczasowe typy operacji możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianami dokonanymi w PO KL,

· rozszerzono zakres wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

2. Priorytet V

· zmodyfikowano Priorytet V w zakresie udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację,

3. Pozostałe zmiany:

· zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 30 kwietnia br.,

· zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,

· inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Plik do pobrania: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
  Payday Loans In Ohio. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad