POKL - Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL oraz aktualizacja harmonogramu konkursów

Drukuj
Email
Środa, 14 Sierpień 2013 08:56
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 4530/IV/13 z dnia 6 sierpnia 2013 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.
W związku z kolejną nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP), obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r., Instytucja Zarządzająca PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zobowiązała Instytucje Pośredniczące do wprowadzenia zmian w Planach działania na rok 2013.

W ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL, dokonano aktualizacji  typów operacji możliwych do realizacji w ramach tego Poddziałania. Wprowadzono kryterium dostępu dotyczące limitu wysokości wydatków w ramach cross-financingu w konkursach w ramach Poddziałania 9.1.1.
Również w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianą zapisów SzOP PO KL, rozszerzono zakres wsparcia o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Aby móc realizować wymienioną formę wsparcia oraz osiągnąć przypisany do niej wskaźnik, wprowadzono również zmiany w wartościach zaplanowanych wskaźników w części H Planu działania oraz dostosowano tabelę finansową w części I Planu działania.
Ponadto wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w projektach systemowych w zakresie Poddziałania 9.1.3 „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, w którym dokonano aktualizacji okresu realizacji projektu oraz w zakresie Działania 9.2 „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”, w którym dokonano zmiany wartości projektu i dokonano aktualizacji planowanych wydatków w podziale na poszczególne lata jego realizacji.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 36/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL, kryteria wyboru projektów zawarte w Planie działania dla Priorytetu IX zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 20 czerwca 2013 r. uchwałą nr 124. W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmieniony Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX w województwie dolnośląskim pismem z dnia 24 lipca br. W konsekwencji powyższy dokument został przedłożony Zarządowi Województwa podczas obrad 6 sierpnia br., który uchwałą nr 4530/IV/13 przyjął go do realizacji.

Jednocześnie informujemy, iż w wyniku dokonanych zmian w PD, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podczas posiedzenia w dniu 6 sierpnia br. podjął decyzję odnośnie aktualizacji harmonogramu ogłaszania konkursów.

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - pobierz plik
Zaktualizowany harmonogram ogłaszania konkursów - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad