POKL - KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

KONSULTACJE SPOŁECZNE PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

Drukuj
Email
Poniedziałek, 26 Sierpień 2013 15:03
Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim. Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Pracownikami IP PO KL (9 września br.) oraz konsultowania propozycji PD drogą elektroniczną (w dniach 26 sierpnia - 6 września br.).
Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.
 
Jednocześnie należy wskazać, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015.

Prosimy o przesyłanie propozycji oraz uwag dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów drogą elektroniczną na adres strategia.efs@umwd.pl, w terminie do 6 września br., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.
 
Ponadto, w ramach konsultacji społecznych projektu Planów działania na lata 2014-2015 IP PO KL zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 9 września br., w godzinach od 10.00 do 14.30 do sali nr 4023 w budynku przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu.

Pierwsza część spotkania (w godz. 10.00-11.30) poświęcona będzie obszarowi zatrudnienia i adaptacyjności, druga (11.30-13.00) integracji społecznej, ostatnia (13.00–14.30) edukacji.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym spotkaniu zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań.

Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: strategia.efs@umwd.pl w terminie do 5 września br.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informujemy, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.


* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI - projekt

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII – projekt
 
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytet IX - projekt

Formularz zgłaszania uwag
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad