POKL - KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 29 Październik 2013 09:19
W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych pierwszej wersji Planu działania na lata 2014-2015, a także po otrzymaniu dodatkowych zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL opracowała II projekt Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.
Poniżej zamieszczamy ich zakres merytoryczny, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów*.

Jednocześnie należy wskazać, że w najbliższych dwóch latach nie planuje się uruchamiania naborów w ramach Priorytetu VIII PO KL.
Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015 oraz prosi o przesyłanie propozycji i uwag dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru projektów drogą elektroniczną na adres strategia.efs@umwd.pl, w terminie do 12 listopada br., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na lata 2014-2015 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.
* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI - projekt - pobierz plik
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII – projekt - pobierz plik
 Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytet IX - projekt - pobierz plik
 Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad