Projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”

Drukuj
Piątek, 28 Luty 2014 12:27
W dniu 20.02.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5332/IV/14 przyjął do realizacji projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy”, którego Beneficjentem Systemowym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Projekt skierowany jest wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty – w tym przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)  lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego.

Do Projektu mogą przystąpić:
a) osoby zwolnione – pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę w sektorze oświaty po 31.12.2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
b) osoby przewidziane do zwolnienia – znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r. lub osoby, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;
c) osoby zagrożone zwolnieniem – osoby zatrudnione u pracodawcy należącego do sektora oświaty, które mogą pozostać bez zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:
obligatoryjne:
a) poradnictwo zawodowe,
b) szkolenia zawodowe,
fakultatywne:
c) poradnictwo psychologiczne,
d) szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
e) doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej,
f) dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
g) podstawowe wsparcie pomostowe,
h) przedłużone wsparcie pomostowe,
i) doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
j) jednorazowe dodatki relokacyjne,
k) pośrednictwo pracy,
l) staże i praktyki zawodowe,
m) studia podyplomowe.

Planowana liczba osób objętych wsparciem: 400.

Podpisana umowa - pobierz plik