POKL - Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Drukuj
Email
Piątek, 28 Luty 2014 12:58
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5307/IV/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem są Plany działania na lata 2007-2008 oraz 2014-2015). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Zmiana w Planie działania dla Priorytetu VIII jest wynikiem konieczności dostosowania zapisów odnośnie założeń projektu systemowego dot. outplacementu nauczycieli, zaplanowanego do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2. Zakres zmian odnoszący się do Planu działania 2014 -2015 został  przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL, która po dokonaniu merytorycznej oceny ich zapisów, wyraziła  zgodę na wprowadzenie zmian w dniu 10 lutego br. Zmiany te dotyczą okresu realizacji projektu (przesunięcie rozpoczęcia projektu ze stycznia 2014 r. na luty 2014 r. i wydłużenie jego realizacji o 2 miesiące), dodania tytułu projektu „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” oraz modyfikacja zapisów  rezultatów (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowanych do osiągnięcia w ramach projektu. 

Obowiązujący Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII dostępny jest tutaj oraz w zakładce Plany działania 2014-2015

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad