POKL - Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Drukuj
Email
Wtorek, 18 Marzec 2014 13:16
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL mogą zaistnieć przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-64 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, że ze wsparcia mogą korzystać zarówno osoby pracujące, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.
Powyższe oznacza, iż Beneficjent / podmiot realizujący projekt powinien założyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej w przypadku:

a) objęcia wsparciem osób samozatrudnionych. Wsparcie to może stanowić pomoc publiczną z uwagi na fakt, iż są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak należy tutaj dodatkowo uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj szkoleń, w których dane osoby uczestniczą, w kontekście ewentualnego wpływu na wzrost konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

b) uczestnictwa w szkoleniu osób pracujących, zatrudnionych w jednym miejscu pracy, tj. u jednego pracodawcy. W danym przypadku, jeżeli w szkoleniach uczestniczą osoby zatrudnione u pracodawców spełniających definicje przedsiębiorców, w celu wykluczenia możliwości występowania pomocy publicznej muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

• wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia,
• szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia,
• nabór na szkolenie ma charakter otwarty,
• pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20 % uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu.

Jednocześnie IW (IP2)  przypomina, że kwestia wystąpienia pomocy publiczne powinna zostać zweryfikowana przez podmiot udzielający pomocy publicznej odrębnie w każdym indywidualnym przypadku.
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. http://www.nak.org/pay/

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad