POKL - Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Informacja w sprawie możliwości wstąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2

Drukuj
Email
Wtorek, 18 Marzec 2014 13:16
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, iż w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL mogą zaistnieć przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-64 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Oznacza to, że ze wsparcia mogą korzystać zarówno osoby pracujące, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.
Powyższe oznacza, iż Beneficjent / podmiot realizujący projekt powinien założyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej w przypadku:

a) objęcia wsparciem osób samozatrudnionych. Wsparcie to może stanowić pomoc publiczną z uwagi na fakt, iż są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak należy tutaj dodatkowo uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj szkoleń, w których dane osoby uczestniczą, w kontekście ewentualnego wpływu na wzrost konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

b) uczestnictwa w szkoleniu osób pracujących, zatrudnionych w jednym miejscu pracy, tj. u jednego pracodawcy. W danym przypadku, jeżeli w szkoleniach uczestniczą osoby zatrudnione u pracodawców spełniających definicje przedsiębiorców, w celu wykluczenia możliwości występowania pomocy publicznej muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

• wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia,
• szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia,
• nabór na szkolenie ma charakter otwarty,
• pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20 % uczestników szkolenia realizowanego w ramach danego projektu.

Jednocześnie IW (IP2)  przypomina, że kwestia wystąpienia pomocy publiczne powinna zostać zweryfikowana przez podmiot udzielający pomocy publicznej odrębnie w każdym indywidualnym przypadku.
  The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad