POKL - ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

ROEFS Wałbrzych – wizyty wspierające

Drukuj
Email
Wtorek, 06 Maj 2014 11:54
Szanowni Państwo!
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu w związku z realizowanym przez Państwa projektem/projektami, informuje o możliwości skorzystania ze szczególnego rodzaju doradztwa o charakterze kompleksowym – wizyty wspierającej.
Polega ona na przeanalizowaniu projektu realizowanego przez beneficjenta w trakcie jego trwania w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji.
Usługa świadczona jest bezpłatnie i może być realizowana na miejscu u Państwa, bądź w siedzibie naszego Ośrodka w Wałbrzychu, a także w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Świdnicy.
Celem wizyty wspierającej jest kompleksowe wsparcie w prawidłowej realizacji projektu oraz przygotowanie beneficjenta do kontroli.

Wizyta dzieli się na następujące etapy:
1) diagnostyczny - zapoznanie się z zakresem dokumentacji i działaniami w projekcie. Na tym etapie odbywa się zasadnicza analiza potrzeb. Analiza potrzeb jest realizowana we współpracy z beneficjentem, ale również może wynikać z wstępnego zapoznania się z dokumentacją np. w zakresie potencjalnych luk w zarządzaniu projektem.

2) analityczny - przeanalizowanie wybranej dokumentacji pod kątem zgodności  z wymaganiami POKL.

3) rekomendacyjny - udzielenie rekomendacji i wniosków w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów w ramach zarządzania projektem.

Zakres wizyty może obejmować:
1) prawidłowość rozliczeń finansowych,
2) kwalifikowalność wydatków, w tym dotyczących personelu projektu,
3) sposób rekrutacji uczestników projektu,
4) sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
5) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
6) poprawność udzielania zamówień publicznych i poprawność stosowania
zasady konkurencyjności,
7) poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
8) Poprawność udzielania pomocy publicznej,
9) prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
10) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.


Dodatkowych informacji udzieli:

Aleksander Budny
Specjalista ds. informacji
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 60 44
e-mail: aleksander.budny@roEFS.pl
www.walbrzych.roefs.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad