POKL - Wzór karty czasu pracy personelu projektu

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wzór karty czasu pracy personelu projektu

Wzór karty czasu pracy personelu projektu

Drukuj
Email
Poniedziałek, 26 Maj 2014 08:02
W związku z faktem, iż z dniem 1.05.2014 r. weszła w życie zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania PO KL, dotycząca kwestii zatrudnienia personelu w ramach projektu – zmiana w zakresie zatrudniania personelu na umowę o dzieło w ramach projektu oraz wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym miesięczny wymiar czasu pracy w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zadań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta, nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia wzór Karty ewidencji czasu pracy personelu projektu, przydatny na etapie realizacji projektu, uwzględniający wprowadzone zmiany proceduralne.
Ponadto IW (IP2) udostępnia zaktualizowane wzory Oświadczenia dotyczącego personelu projektu oraz Oświadczenia dotyczącego sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektów NSRO, które Beneficjent będzie zobowiązany wypełnić w przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu, służące przeprowadzeniu krzyżowej weryfikacji działań w ramach projektów NSRO, realizowanych przez Beneficjenta. Wszystkie wzory dokumentów w swojej treści zawierają instrukcję ich wypełnienia.
Jednocześnie IW (IP2) udostępnia wzór Oświadczenia personelu projektu na etapie zatrudnienia pracownika , podpisywanego przed angażowaniem personelu w ramach projektu, dotyczące spełniania wymogów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad