POKL - Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Drukuj
Email
Piątek, 20 Czerwiec 2014 10:31
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego w Polsce dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wydanej w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych dokonano jego aktualizacji, która zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL.
Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 taryfikatora, co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r. Tym niemniej, w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy, zastosowanie znajduje wyłącznie taryfikator, o którym mowa w umowie. W związku z powyższym, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

Zgodnie z § 20a wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, instytucja będąca stroną umowy zawartej z beneficjentem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z ww. taryfikatorem zamieszczonym na stronie internetowej danej instytucji.

Pliki do pobrania:

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), taryfikator pzp znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy
Pobierz plik

Tabela wskaźnikowa
Pobierz plik

W ramach PO KL dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator pzp) obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości
Pobierz plik

Tabela wskaźnikowa
Pobierz plik
  Buy Dianabol 10mg TabletsOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. If you have already decided to take Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad