POKL - Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Nowa wersja taryfikatora korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Drukuj
Email
Piątek, 20 Czerwiec 2014 10:31
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego w Polsce dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) do wydanej w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych dokonano jego aktualizacji, która zostanie uwzględniona w zmienionych Zasadach finansowania PO KL.
Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 taryfikatora, co do zasady znajduje on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r. Tym niemniej, w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy, zastosowanie znajduje wyłącznie taryfikator, o którym mowa w umowie. W związku z powyższym, zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

Zgodnie z § 20a wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, instytucja będąca stroną umowy zawartej z beneficjentem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z ww. taryfikatorem zamieszczonym na stronie internetowej danej instytucji.

Pliki do pobrania:

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), taryfikator pzp znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy
Pobierz plik

Tabela wskaźnikowa
Pobierz plik

W ramach PO KL dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator pzp) obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości
Pobierz plik

Tabela wskaźnikowa
Pobierz plik
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. http://www.nak.org/pay/

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad