Dotyczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Drukuj
Wtorek, 01 Lipiec 2014 13:24
Informujemy, iż aktualnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów finalizuje prace nad rozporządzeniem  zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

W związku z wprowadzeniem w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) definicji "jednego przedsiębiorstwa", począwszy od dnia 1 lipca br. niezbędne jest badanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, na rzecz których udzielana jest pomoc de minimis. Do czasu wejścia w życie nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, rekomenduje się weryfikację powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwami na podstawie oświadczeń, składanych przez podmioty, którym udzielana jest pomoc de minimis.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu