POKL - Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Drukuj
Email
Piątek, 26 Wrzesień 2014 12:59
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.


1.    Monitoring i ewaluacja projektu realizowanego w ramach POKL
data: 02 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za sporządzanie sprawozdań/wniosków o płatność w ramach projektu, a także uczestniczą w jego realizacji jako personel merytoryczny; przede wszystkim dla osób które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie sprawozdawczości, monitoringu i prowadzenia ewaluacji w projektach.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu monitoringu i ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL, w tym:
-    sprawozdawczości w projektach,
-    sposobu określania wskaźników i ich monitoringu,
-    rodzajów ewaluacji i technik pomiaru realizacji projektu.

2.    Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL – zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wersja obowiązująca od 01 maja 2014 r.)
data: 08 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów POKL.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu kwalifikowania wydatków w ramach POKL, w tym:
-    Definicja kwalifikowalności wydatków,
-    podwójne finansowanie,
-    przejrzystość i konkurencyjność wydatków,
-    zasada konkurencyjności,
-    konstruowanie budżetu projektu,
-    oszczędności w ramach projektu,
-    kwalifkowalność uczestników,
-    kwoty ryczałtowe,
-    stawki jednostkowe,
-    zatrudnianie personelu,
-     cross-financing,
-    instrumenty inżynierii finansowej.

3.    Zakończenie i rozliczenie merytoryczno-finansowe projektu w ramach POKL
data: 16 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (CZWARTEK)

Szkolenie przeznaczone jest dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS (POKL), osób odpowiedzialnych za realizację
i rozliczanie projektów - przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych itp.; w szczególności do osób reprezentujących Beneficjentów kończących realizację projektów.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dot. prawidłowego zakończenia i zamknięcia projektu w ramach POKL.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu finalizowania projektów w ramach POKL, w tym:
-    Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem merytorycznym projektu,
-    Obowiązki Beneficjenta związane z zamknięciem finansowym projektu,
-    Końcowy wniosek o płatność,
-    Trwałość projektu,
-    Itp.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkoleń zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania - tutaj
oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce szkolenia.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:
- faxem, na numer 74 660 64 52
- w postaci scanu formularza, na adres  barbara.sawicka@roefs.pl
Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia (po wcześniejszym złożeniu formularza drogą mailową lub za pośrednictwem faxu).


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad