POKL - Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Styczeń 2010 11:45
Informujemy, że 30 grudnia 2009 r. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki wprowadzona została w związku z:

- propozycjami uproszczeń zgłaszanymi w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego,

- doświadczeniami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych w ramach Programu konkursów,

- zaleceniami zgłoszonymi przez Instytucję Audytową,

- wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Nowelizacja dokumentu obejmuje:

- doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),

- wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku,

- skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych,

- rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia),

- zmianę wzorów Kart oceny merytorycznej w zakresie dotyczącym standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełniania przez wniosek przedmiotowego standardu,

- doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

Ponadto, w ramach nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory Kart oceny formalnej oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 roku.

Zaktualizowana wersja Zasad dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
 
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad