POKL - Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 04 Styczeń 2010 11:45
Informujemy, że 30 grudnia 2009 r. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki wprowadzona została w związku z:

- propozycjami uproszczeń zgłaszanymi w ramach akcji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. Europejskiego Funduszu Społecznego,

- doświadczeniami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych w ramach Programu konkursów,

- zaleceniami zgłoszonymi przez Instytucję Audytową,

- wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Nowelizacja dokumentu obejmuje:

- doprecyzowanie zasad oceny projektów systemowych oraz wprowadzenie możliwości dokonywania oceny merytorycznej projektów systemowych przez ekspertów, o których mowa w art. 31 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),

- wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym beneficjenci składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku,

- skrócenie terminów oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych,

- rozszerzenie składu Komisji Oceny Projektów o pracowników Instytucji Pośredniczących (w przypadku, gdy Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia),

- zmianę wzorów Kart oceny merytorycznej w zakresie dotyczącym standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ułatwiającą dokonywanie oceny spełniania przez wniosek przedmiotowego standardu,

- doprecyzowanie zapisów dotyczących maksymalnego limitu procentowego, o który można zmniejszyć wartość wniosku w ramach oceny merytorycznej i negocjacji.

Ponadto, w ramach nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu doprecyzowano regulacje w zakresie ogłaszania konkursów oraz oceny formalnej wniosków, a także zmieniono wzory Kart oceny formalnej oraz wzór wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy nowych Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązują dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 roku.

Zaktualizowana wersja Zasad dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad