POKL - Aktualizacja zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Aktualizacja zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Styczeń 2010 10:00
30 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione zasady finansowania Program Kapitał Ludzki. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w związku z czym są obowiązujące dla projektów konkursowych, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłaszanych od 1 stycznia 2010 r. oraz projektów systemowych złożonych od tego dnia.

Ponadto Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki przyjęła następujące przepisy przejściowe:

- zmiany w zasadach, których źródłem są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) mają obligatoryjne zastosowanie we wszystkich projektach PO KL, w tym także w ramach projektów, na realizację których zawarto umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2010 r., gdyż wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- znowelizowane zasady mogą również, w szczególności w zakresie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO KL – za zgodą beneficjenta – mieć zastosowanie w projektach już realizowanych lub w projektach, które będą realizowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych do dnia 31 grudnia 2009 r.; powyższe dotyczy również odpowiednio projektów systemowych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia jednolitości postanowień zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu z przepisami ustawy o finansach publicznych konieczne jest aneksowanie w tym zakresie wszystkich dotychczas zawartych umów. Dotyczy to również zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu Programu Kapitał Ludzki zawartego w dokumentacji konkursowej dla dotychczas ogłoszonych konkursów. Należy przy tym zaznaczyć, iż beneficjent nie jest zobowiązany przyjąć wszystkich zmian w umowie wynikających ze znowelizowanych zasad, a jedynie te, które są konsekwencją wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Natomiast brak podpisanych do końca 2009 r. aneksów nie wstrzymuje finansowania projektów w 2010 r. Niemniej jednak IZ PO KL zwraca się z prośbą o jak najpilniejsze rozpoczęcie procesu aneksowania umów, tak aby został on zakończony w nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału 2010 r.

Ponadto część ze zmian, które zostały zawarte w wersji zasad przekazanej do konsultacji nie została ujęta w ostatecznej wersji zasad. Dotyczy to przede wszystkim zapisów rozdziału 2, które muszą zachować zgodność z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania kwot ryczałtowych, które nie zostały w całości zawarte w znowelizowanych zasadach, zostaną przekazane do konsultacji Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w styczniu 2010 r. Zapisy te zostaną uwzględnione podczas kolejnej aktualizacji zasad.

Zaktualizowana wersja dokumentu dostępna jest tutaj oraz w zakładce System Realizacji PO KL
  signature loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad