POKL - Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2010 11:08
Dokonano nowelizacji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki.  Zapisy nowej instrukcji obowiązują w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane od 1 stycznia 2010 r. oraz do wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2010 r.

Zmiany w dokumencie wprowadzono w związku z:

- wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

- koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki, Zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki;

- udostępnieniem nowej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Kapitał Ludzki;

- potrzebą poszerzenia dokumentu o instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Nowelizacja dokumentu obejmuje m.in.:

- doprecyzowanie zapisów w częściach dotyczących zapisywania wniosku na lokalnym nośniku, otwierania i edycji wcześniej zapisanego pliku, walidacji, informacji o projekcie, danych beneficjenta oraz budżetu;

- wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym niewypełnienie we wniosku o dofinansowanie pola, w którym należy wpisać „nie dotyczy” lub wartość liczbową „0” należy traktować jako tożsame z wpisaniem „nie dotyczy” lub wartości liczbowej „0”;

- dodanie oddzielnej części zawierającej instrukcję do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

- zmianę wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w związku wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki dostępna jest tutaj oraz w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnych
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad